Specjaliści

Logopeda – prowadzi indywidualną terapię logopedyczną, czuwa nad prawidłowym rozwojem komunikacji werbalnej i niewerbalnej u dzieci.
Diagnoza odbywa się z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu multimedialnego i dostępna jest dla wszystkich dzieci w przedszkolu.
Indywidualną terapią logopedyczną objęte są dzieci ze zdiagnozowanymi problemami
w zakresie rozwoju mowy. Czas i częstotliwość zajęć dostosowana jest do potrzeb i możliwości dziecka. Rodzice otrzymują wskazówki oraz instruktaż do pracy w domu.

Psycholog – prowadzi wieloprofilowe wspomaganie rozwoju dzieci w trakcie zajęć indywidualnych.Zainteresowani rodzice mają możliwość wsparcia psychologa w rozwiązywaniu specyficznych problemów rozwojowych swoich dzieci.

Rehabilitant– prowadzi zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci zgodnie z zaleceniami lekarzy specjalistów
Gimnastyka korekcyjna służy profilaktyce wad postawy, korygowaniu wad w obrębie kręgosłupa i kończyn dolnych oraz rozwijaniu sprawności motorycznych dzieci. W zajęciach z gimnastyki korekcyjnej biorą udział dzieci, które zostaną wcześniej przebadane przez specjalistę i skierowane na nie. Zajęcia prowadzone przez rehabilitanta ruchu.

Terapeuta SI-prowadzi zajęcia integracji sensorycznej w sali terapeutycznej wyposażonej w certyfikowany sprzęt terapeutyczny. Podczas terapii stymulowany zostaje układ przedsionkowy, dotykowy i proprioceptywny.
Jest to jeden ze sposobów wspomagania rozwoju dziecka ze specyficznymi problemami.

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka-prowadzi wielospecjalistyczną diagnozę poziomu rozwoju dziecka oraz planuje i realizuje indywidualny program terapeutyczny podczas zajęć indywidualnych i grupowych

Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne
Opracowywane dla dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi z grup integracyjnych i specjalnych przez zespół nauczycieli przy współudziale specjalistów z uwzględnieniem sugestii rodziców dziecka.
Przedszkolowo.pl logo